Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Kwalifikacja wojskowa

01 września 2021 Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

w okresie od 1 września do dnia 11 października 2021r. przeprowadzona zostanie na terenie powiatu żywieckiego kwalifikacja wojskowa.

Mężczyźni urodzeni w 2002 roku i zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Łodygowice są obowiązani stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w dniach 27 września 2021 r. i 28 września 2021 r. w godzinach od 800 do 1200

Komisja pracować będzie w Żywcu w Szpitalu Powiatowym (budynek Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Żywcu) przy ulicy Sienkiewicza 52 w Żywcu.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązani są stawić się mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat.

Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 24 lat.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także:

* mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

* osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

* kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkól lub kierunków,

* osoby, które ukończyły 18 lat i zgłoszą się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Zgłaszający się do komisji lekarskiej po raz pierwszy przedstawia następujące dokumenty:

* dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

* dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie określonym w wezwaniu,

* aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm/ bez nakrycia głowy/,

* dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

* posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


Zgłaszający się do komisji lekarskiej kolejny raz przedstawia:

* dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

* dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie określonym w wezwaniu,

* posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

* książeczkę wojskową,

* dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Wymaga się osobistego stawiennictwa wzywanego.

Zgodnie z art. 32 ust.10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 372 z p. zm.) w razie niestawienia się wzywanego do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt nałoży grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Pozostałe wpisy

Ostrzeżenie dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Czyste Powietrze
XVII Gminna Feta
XVII Gminna Feta 04 lipca 2024
Harmonogram - piknik rodzinny 07.07.2024 r.
Informacja o programie profilaktycznym
Informacja o programie profilaktycznym "Bądź Bezpieczny" 02 lipca 2024
Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu prowadzą program profilaktyczny „Bądź Bezpieczny”. Partnerem działań jest Urząd Miasta w Żywcu oraz Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach programu powstały trzy spoty profilaktyczne, w których mowa jest o odpowiednim zabezpieczaniu swojego mienia.

Linki do spotów:
1. Bądź Bezpieczny

2. Bądź Bezpieczny – zabezpiecz swój dom i mieszkanie

3. Bądź Bezpieczny – zabezpiecz swoje mienie
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach ( 02 lipca 2024
Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.
Od 1 do 22 lipca 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statysty
Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służ-bowych) członków gospodarstw domowych w II kwartale 2024 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Ponadto informacje z badania przekazywane są do zagranicznych odbiorców (np. EUROSTAT, OECD) oraz ambasad.
Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ka-tegoria/1/badanie/30.
Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycz-nych.
W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kon-takt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą opera-tora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.
Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm
Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji do-stępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/
Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Zaproszenie do udziału w projekcie
Zaproszenie do udziału w projekcie "Citizen For Towns" 01 lipca 2024
W najbliższym czasie przedstawiciele Gminy i organizacji pozarządowych są zaproszeni do udziału w projekcie "Citizens For Towns". W trakcie międzynarodowych spotkań będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami z przedstawicielami Słowacji, Węgier czy Rumunii.
O to harmonogram wyjazdów:
  • 27-28 lipca 2024 r. do miejscowości Losonc, Słowacja,
  • 09-11 sierpnia 2024 r. do Gyongyos, Węgry,
  • 23-25 sierpnia 2024 r. Losonc, Słowacja oraz
  • 04-06 października 2024 r. do Kezdivasarhely, Rumunia.
Zgłoszenia udziału proszę wysyłać na adres sekretariat@lodygowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz krótkiego opisu swojej działalności.
Zapraszam także wszystkich do udziały w spotkaniu które odbędzie się w naszej Gminie w dniach 07-09 września 2024 r. w ramach świętowania Dożynek Gminnych w Pietrzykowicach w dniu 08 września 2024 r.
Bezpieczne Wakacje 2024 z WSSE Żywiec
Zapraszamy na debate społeczną

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij