Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Urbanistyka

Spis treści:
W ZAKRESIE URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY ŁODYGOWICE MOŻNA ZAŁATWIĆ NASTĘPUJĄCE SPRAWY:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Do uzyskania powyższego dokumentu niezbędne jest złożenie wniosku w Biurze podawczym urzędu wraz z załącznikami:

· dowód uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł (30zł za wypis i 20zł za wyrys) w postaci pokwitowania wpłaty lub potwierdzenia przelewu.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku w Biurze Podawczym Urzędu.


Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Do uzyskania powyższego dokumentu niezbędne jest złożenie wniosku w Biurze podawczym urzędu wraz z załączonym dowodem wpłaty w wysokości 17zł.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu: od kilku godzin do 7 dni od momentu złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku.


Podziały działek

Aby podzielić lub połączyć działki zlokalizowane na terenie gminy Łodygowice niezbędnym jest uzyskanie zgody Wójta Gminy w drodze decyzji.

Działkę dzieli się w dwóch krokach:

1. Najpierw należy wystąpić do Wójta Gminy z wnioskiem o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działek. Do wniosku należy załączyć

· mapę sporządzoną przez uprawnionego geodetę zawierającą wstępny projekt podziału działek (naniesiony czerwonym kolorem) – 2 egzemplarze,

· Protokół z badania ksiąg wieczystych podpisany przez uprawnionego geodetę.

· Można załączyć upoważnienie dla geodety dokonującego podziału uprawniające do odbioru dokumentów.

Po złożeniu powyższego wniosku Wójt Gminy Łodygowice wydaje postanowienie, w którym opiniuje pozytywnie lub negatywnie wstępny projekt podziału działki. Na postanowienia służy stronom zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku: 14 dni od dnia złożenia wniosku w Biurze podawczym Urzędu.


2. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału działki należy złożyć wniosek do Wójta Gminy o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, do którego należy dołączyć:

· Mapę z naniesionym projektem podziału działki sporządzoną przez uprawnionego geodetę

· Protokół z przyjęcia granic

· Można załączyć upoważnienie dla geodety dokonującego podziału uprawniające do odbioru dokumentów.

Po złożeniu powyższego wniosku Wójt Gminy Łodygowice wydaje decyzję, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji. W przypadku braku odwołania decyzja staje się prawomocna po upływie 14 dni od dnia odebrania przez strony tej decyzji. Strona może zrzec się prawa do odwołania poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w Biurze Podawczym Urzędu wtedy decyzja staje się prawomocna z dniem dostarczenia ww. oświadczenia przez ostatnią ze stron.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku: 30 dni od dnia złożenia wniosku w Biurze podawczym Urzędu.

Numer porządkowy nieruchomości

Aby ustalić numer porządkowy nieruchomości należy wystąpić do Wójta Gminy Łodygowice z odpowiednim wnioskiem do którego należy załączyć następujące dokumenty:

1. W przypadku kiedy budynek został oddany do użytku:

· Potwierdzenie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu o zgłoszeniu budynku do użytkowania

· Mapy z pomiaru powykonawczego budynku (ewidencyjna i zasadnicza)

2. W przypadku kiedy budynek jest w budowie:

· Ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikiem graficznym

· Oświadczenie o rozpoczęciu budowy

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku: 30 dni od dnia złożenia wniosku w Biurze podawczym Urzędu.


Zaświadczenie z gminnej ewidencji zabytków

Aby uzyskać zaświadczenie o tym czy budynek lub element małej architektury znajduje się w gminnej ewidencji zabytków należy złożyć wniosek w Biurze Podawczym Urzędu.

Czas oczekiwania na załatwienie sprawy: do 7 dni


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty z zakresu urbanistyki


JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Urbanistyka i drogi

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij