Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Łodygowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lodygowice.pl


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Urzędu Gminy Łodygowice jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja;
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy;
 • Są takie elementy formularza, które nie mają etykiety;
 • Na stronie są linki, które nie zawierają treści;
 • W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny;
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany;
 • Występują błędy kodu HTML i CSS;
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklaracje sporządzono dnia: 2020-09-21

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Łodygowice.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada: Kinga Chrobak

E-mail: dostepnoscplus@lodygowice.pl

Telefon: 33 863 05 23

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

 • wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;

 • wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i wnioski:

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Urząd Gminy Łodygowice mieści się w dwóch budynkach budynek główny w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75 oraz Urząd Stanu Cywilnego mieszczący się w Zamku w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6. Budynki nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściach do budynków nie ma podjazdów ułatwiających wejście do budynków. Do budynków prowadzą schody, przy których zamontowana jest poręcz. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wyposażone w samozamykacz.

Przy głównym budynku Urzędu Gminy wydzielone zostały 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio przy miejscach parkingowych dostępny jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem Urzędu. Natomiast przy Urzędzie Stanu Cywilnego zostało wydzielone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75.

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij