Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Działalność gospodarcza


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wnioski o wpis do CEIDG można przekazywać za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski o wpis do CEIDG mogą być również składane na formularzach papierowych w dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Łodygowice przy Piłsudskiego 75, pod numerem telefonu 33 8630516 w godzinach pracy Urzędu.

Wraz z wnioskiem CEIDG-1 można złożyć w urzędzie gminy (miasta, dzielnicy) następujące dokumenty:

ZUS ZUA – zgłoszenie siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzenia zmiany, np. adresu zamieszkania,

ZUS ZZA – zgłoszenie siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzenia zmiany, np. adresu zamieszkania,

ZUS ZCNA – zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich wyrejestrowanie,

ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych,

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie siebie z ubezpieczeń.

Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS.

Jeśli przedsiębiorca chce zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z nim współpracuje, musi to zrobić bezpośrednio w ZUS.

Informacje o zasadach obejmowania ubezpieczeniami społecznymi, ustalania kwoty, od której wylicza się składki (podstawy wymiaru składek), rozliczania i opłacania składek oraz wypełniania i korygowania dokumentów znajdują się w poradnikach i ulotkach dostępnych w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).

Rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 222 z późn. zm.)

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia;

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

- decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

RODZAJE ZEZWOLEŃ:

do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;
powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Opłaty:

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłaty:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, wnosi się opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu:

Urząd Gminy Łodygowice

Bank Spółdzielczy w Żywcu

nr rachunku 95 8137 0009 0000 2541 2000 0020.


lność polega na organizacji przyjęć.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Opłaty:

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłaty:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, wnosi się opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

ZEZWOLENIE NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych;

- wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Opłaty:

- 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;

- 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku złożenia oświadczenia, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

W przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania należnej opłaty, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania należnej opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania opłaty nie wniesie należnej opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń zawierających powyżej 18% alkoholu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);

- uchwała nr XXXIII/303/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Łodygowice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łodygowice.


JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Działalność gospodarcza


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dotyczące wpisu do ewidencji innych niż obiekty hotelarskie

Dokumenty z zakresu działalności gospodarczejWykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij