Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Wysokość podatków i opłat lokalnych w 2024 roku w gminie Łodygowice

Spis treści:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:Uchwała Nr XLVIII/486/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 17 listopada 2023 r., poz. 8453).
PODATEK ROLNY

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1129).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1129) została podniesiona z kwoty 74,05 zł do 89,63 zł za 1 dt. Cena ta stanowi podstawę do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy w 2024 r. Stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) równa jest 224,075 zł, a od 1 ha fizycznego (dla gruntów nie należących do gospodarstw rolnych) – 448,15 zł.PODATEK LEŚNY

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (Monitor Polski z 2023 r., poz. 1130)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna, uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. będąca podstawą do wyliczenia podatku leśnego na 2024 r. wyniosła 327,43 zł za 1 m 3, a więc stawka podatku leśnego w 2024 r. wynosi 72,0346 zł od 1 ha.PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVIII/487/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 17 listopada 2023 r., poz.8454).


OPŁATA TARGOWA

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIX/217/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wysokości opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 6382).

WPŁATY - indywidualne numery rachunków

Osoby fizyczne mają obowiązek dokonywania wpłat na poczet podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego w terminach płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na indywidualne rachunki bankowe przypisane podatnikom, w kasie lub u sołtysów wsi.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, rolny i leśny – bez wezwania w terminach przewidzianych w ustawach wyłącznie na indywidualne rachunki bankowe przypisane spółkom.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych płatny – bez wezwania w terminie dwóch rat, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku na indywidualne rachunki bankowe przypisane podatnikom lub w kasie.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych płatny – bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku wyłącznie na indywidualne rachunki bankowe przypisane spółkom.


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Uchwała nr XLVIII/482/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r., poz. 8450).

Uchwała nr XLVIII/483/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowaniu przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r., poz. 8451).


WPŁATY - indywidualne numery rachunków

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z dołu, bez osobnego wezwania do zapłaty, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w kasie Urzędu Gminy Łodygowice lub na indywidualny numer rachunku bankowego.

W terminach:

za I kwartał (styczeń, luty, marzec) - do 15 kwietnia

za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) - do 15 lipca

za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) - do 15 października

za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) - do 30 grudnia

Wpłat można również dokonywać miesięcznie, z zastrzeżeniem, aby całość należności przypadająca na dany kwartał, została uregulowana w w/w terminach.

Wpłaty mogą być również realizowane gotówką w kasie Urzędu Gminy Łodygowice w dniach: poniedziałki, wtorki, środy w godzinach od 7:30-14:30, w czwartki od 7:30-16:00, w piątki od 7:30-13:00.


TARYFA ZA DOSTARCZENIE WODY

Podstawa prawna: Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.64.2021 z 14.04.2021 r.

Uchwała Nr XXX311/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Od 30.04.2023 do 29.04.2024


Opłaty abonamentowe na pokrycie kosztów odczytu wodomierza, rozliczenia należności za wodę oraz utrzymania gotowości do świadczenia usług:

Od 30.04.2021 do 29.04.2024TARYFA ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Podstawa prawna:

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.37.2020 z 03.11.2020 r.

Uchwała XXIX/178/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminach zlewni Żywiec na rok 2023.

Uchwała XXXII/201/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/178/2022 z dnia 16.12.2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminach zlewni Żywiec na rok 2023.

Od 01.08.2023 do 31.07.2024DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij