Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Wodociąg

JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ?

Operatorem sieci wodociągowej na terenie Gminy Łodygowice jest Eco Team Service Sp. z o.o. Spółka świadczy kompleksowe usługi wodociągowe: od wydania warunków technicznych planowanego przyłącza, przez uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego, aż po jego wykonanie i odbiór.
Poniżej podane są poszczególne czynności, które powinna wykonać osoba ubiegająca się o przyłączenie do gminnego wodociągu w Łodygowicach:


  1. Należy wypełnić WNIOSEK o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego wraz z wymaganymi załącznikami, który można pobrać ze strony internetowej www.eco-ts.pl w zakładce "WODA" - "do pobrania" lub osobiście w siedzibie spółki w Biurze Obsługi Klienta.
  2. Warunki techniczne na przyłącze wodociągowe otrzymane w spółce Eco Team Service należy dostarczyć projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia do projektowania sieci wodno-kanalizacyjnej w celu wykonania projektu budowlanego na przyłącze wodociągowe.
  3. Projekt budowlany na przyłącze wodociągowe uzgadnia się w siedzibie Eco Team Service sp. z o.o. W tym celu należy złożyć dwa egzemplarze projektu (z których jeden przeznaczony jest dla operatora sieci wodociągowej).
  4. Przyłącze wodociągowe Inwestor wykonuje we własnym zakresie zgodnie z uzgodnionym projektem, pod nadzorem Eco Team Service sp. z o.o.
  5. Kolejny krok stanowi wniesienie stosownych opłat, tj.:

• opłatę za dokonanie odbioru technicznego przyłącza – 84,87 zł brutto

• opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i przeprowadzenie próby technicznej - 108,00 zł brutto


  1. Po zakończeniu inwestycji pracownik spółki sporządza protokół odbioru robót i umowę na dostawę wody.

W razie zaistniałych pytań należy kontaktować Biurem Obsługi Klienta spółki Eco Team Service Sp. z o.o. : 33-8640-575

Więcej informacji również na stronie internetowej spółki - Eco Team Service Sp. z o. o.

Wysokość opłat za pobór wody


OPIS SIECI WODOCIĄGOWEJ


  1. Opis systemu dostarczania wody i zapewnienie odpowiedniej jakości

a) Gmina Łodygowice posiada wybudowaną sieć wodociągową w 100% na własnym terenie, która to sieć znajduje się pod stałym nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Żywcu. Woda badana jest przez spółkę zgodnie z harmonogramem badań zaakceptowanym przez PSSE. Dodatkowo Inspektorzy PSSE przeprowadzają okresowe kontrole jakości wody oraz sprawdzają stan techniczny urządzeń wodociągowych. W przypadku pogorszenia jakości wody spółkę obowiązuje procedura wprowadzona Zarządzeniem nr 10/RIP/2013 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 21.01.2013 roku w sprawie procedury kontroli jakości wody oraz postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Łodygowice. W roku 2016 nie było potrzeby korzystania z tej procedury.

b) Tereny zabudowane są pokryte w ok. 85% siecią wodociągową. Dostawa wody możliwa jest nie tylko dzięki mocno rozbudowanej sieci wodociągowej, ale również dzięki istniejącym przepompowniom i stacjom uzdatniania wody. Opis techniczny sieci oraz stacji uzdatniania wody przedstawiono poniżej.

Wodociąg Pietrzykowice Nr I obsługuje ok 728 mieszkańców Pietrzykowic i obejmuje tylko część wsi Pietrzykowice w obrębie kościoła – od ulicy Jana Pawła II do ulicy Stojałowskiego i Przelotowej.

Roczna sprzedaż wody to ok. 15.000m3, która jest pozyskiwana z ujęcia wody składającego się z 3 studni głębinowych o średnicy 2,45m. wyłożonych kręgami betonowymi. Głębokość studzien wynosi 3,5 m. Studnie zlokalizowane są względem siebie na narożach trójkąta, 2 studnie znajdują się blisko siebie, druga oddalona jest o około 2 m. Dopływ wody do studzień odbywa się głównie przez wyżwirowane dno, a także częściowo przez szczeliny między kręgami. Studnie połączone są między sobą rurkami. Stacja pomp usytuowana jest przy skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ul. ks Nowaka i w całości jest ogrodzona. Transportowanie wody do zbiornika przy ul. Handlowej odbywa się bez przerwy. Nadmiar wody transportowany jest rurociągiem fi63 do stacji uzdatniania wody Pietrzykowice nr III przy ul. Olszynowej. Obok zbiorników znajduje się stacja uzdatnia wody wyposażona w zestaw pomp Grundfos, który tłoczy wodę w sieć rozdzielczą, po wcześniejszej dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu, który dozowany jest automatycznie przez chlorator. Jest to przepompownia II-go stopnia.

Średnio dobowa sprzedaż wody z tego wodociągu wynosi ok. 40m3/dobę.

Głównym celem rozwojowym na ww. stacji jest remont budynku oraz wprowadzenie systemu ozonowania wody wraz z zastosowaniem filtrów zmiękczających wodę. Poprawi to w znaczący sposób smak wody eliminując nieprzyjemny zapach podchlorynu sody (chloru). Jak i również wyeliminuje twardość wody, która bardzo niekorzystnie wpływa na urządzenia AGD mieszkańców tego wodociągu (kamień w czajnikach, w pralkach itp.) z uwagi na zbyt dużą zawartość węglanu wapnia w wodzie.

Wodociąg Pietrzykowice Nr II. Wodociąg ten obejmuje budynki wzdłuż ulicy Jana Pawła II wraz z bocznymi ulicami począwszy od kościoła aż do granicy Pietrzykowice /Lipowa oraz obejmuje budynki wzdłuż ul. Kościuszki tj. skrzyżowanie Kościuszki, a Jana Pawła II do ulicy Sadowej a Kościuszki. Wodociąg ten jest w stanie obsłużyćok 1162 gospodarstw Pietrzykowic. Roczna sprzedaż wody to ok. 27.000 m3.

Ujęcie wody znajduje się na granicy wsi Pietrzykowice a Sienną. Dojazd do ujęcia wody i przepompowni odbywa się ulicą Warzywną – jest to droga gruntowa. Przemieszczanie się po niej tylko samochodem terenowym. W okresach jesienno zimowych dojazd bardzo utrudniony.

Ujęcie wody Pietrzykowice II stanowią 2 studnie wykopane na źródłach wypływających ze skarpy w rejonie potoku Żarnówka na granicy wsi Pietrzykowice a Sienną. Źródła 1,2 obudowane są kręgami, pokryte pokrywą betonową, zamykane na kłódkę. Woda ze źródeł 1,2 spływa do dwóch zbiorników przy stacji pomp. Zbiorniki te pełnią rolę komór czerpnych zbudowane są z kręgów fi 2,20 m. połączonych razem rurą nad dnem
o głębokości 1,8 m. p.p.terenu. Pojemność komór czerpnych wynosi 8m3.

Woda z komór czerpnych po wcześniejszej dezynfekcji podchlorynem sodu oraz oraz wodorotlenkiem sodu pompowana jest pompami do zbiorników wyrównawczych 2 x 100 m3 znajdujących się w Pietrzykowicach przy ulicy Wielodroga. Teren stacji I-go stopnia jest ogrodzony siatką i stosownie oznakowany jak również zbiorniki wyrównawcze. Następnie woda grawitacyjnie rozsyłana jest rurociągiem fi 110 do gospodarstw. W przypadku nadmiaru wody w zbiornikach wyrównawczych woda tłoczona jest bezpośrednio z komór czerpnych rurociągami do przepompowni P-ce Nr III w ilości ok 300 m3/d .

Zbiornik wyrównawcze spełniają różne zadania m.in.:

- spełniają rolę stacji hydroforowej, utrzymują ciśnienie wody w sieci rozdzielczej w zakresie od 15m – 55m słupa wody.

- wyrównują nierównomierność rozbioru wody w ciągu doby i magazynują wodę na cele pożarowe.


Wodociąg Pietrzykowice Nr II. Wodociąg ten obejmuje budynki wzdłuż ulicy Jana Pawła II wraz z bocznymi ulicami począwszy od kościoła aż do granicy Pietrzykowice /Lipowa oraz obejmuje budynki wzdłuż ul. Kościuszki tj. skrzyżowanie Kościuszki, a Jana Pawła II do ulicy Sadowej a Kościuszki. Wodociąg ten jest w stanie obsłużyćok 1162 gospodarstw Pietrzykowic. Roczna sprzedaż wody to ok. 27.000 m3.

Ujęcie wody znajduje się na granicy wsi Pietrzykowice a Sienną. Dojazd do ujęcia wody i przepompowni odbywa się ulicą Warzywną – jest to droga gruntowa. Przemieszczanie się po niej tylko samochodem terenowym. W okresach jesienno zimowych dojazd bardzo utrudniony.

Ujęcie wody Pietrzykowice II stanowią 2 studnie wykopane na źródłach wypływających ze skarpy w rejonie potoku Żarnówka na granicy wsi Pietrzykowice a Sienną. Źródła 1,2 obudowane są kręgami, pokryte pokrywą betonową, zamykane na kłódkę. Woda ze źródeł 1,2 spływa do dwóch zbiorników przy stacji pomp. Zbiorniki te pełnią rolę komór czerpnych zbudowane są z kręgów fi 2,20 m. połączonych razem rurą nad dnem
o głębokości 1,8 m. p.p.terenu. Pojemność komór czerpnych wynosi 8m3.

Woda z komór czerpnych po wcześniejszej dezynfekcji podchlorynem sodu oraz oraz wodorotlenkiem sodu pompowana jest pompami do zbiorników wyrównawczych 2 x 100 m3 znajdujących się w Pietrzykowicach przy ulicy Wielodroga. Teren stacji I-go stopnia jest ogrodzony siatką i stosownie oznakowany jak również zbiorniki wyrównawcze. Następnie woda grawitacyjnie rozsyłana jest rurociągiem fi 110 do gospodarstw. W przypadku nadmiaru wody w zbiornikach wyrównawczych woda tłoczona jest bezpośrednio z komór czerpnych rurociągami do przepompowni P-ce Nr III w ilości ok 300 m3/d .

Zbiornik wyrównawcze spełniają różne zadania m.in.:

- spełniają rolę stacji hydroforowej, utrzymują ciśnienie wody w sieci rozdzielczej w zakresie od 15m – 55m słupa wody.

- wyrównują nierównomierność rozbioru wody w ciągu doby i magazynują wodę na cele pożarowe.

Ważnym celem rozwojowym jest modernizacja budynku (np. wymiana okien drewnianych na pcv, drzwi wejściowych) tej stacji, wykonania utwardzenia terenu przed budynkiem, monitoringu wizyjnego (SUW jest oddalony od zabudowań mieszkalnych co stwarza bezpośrednie zagrożenie osób trzecich) oraz wprowadzenie systemu ozonowania wody. Istotnym elementem jest również doprowadzenie instalacji elektrycznej na teren zbiorników wody przy ulicy Wielodroga na potrzeby zamontowania monitoringu wizyjnego oraz wybudowanie pompowni kontenerowej w celu poprawienia jakości świadczonych usług.

Przepompownia Pietrzykowice Nr III znajduje się obok ulicy Olszynowej w Pietrzykowicach. Przepompownia ta dostarcza wodę do sieci wodociągowej rurą 250mm. do pozostałej części Pietrzykowic, oraz sołectwa Zarzecze w sytuacjach awaryjnych jest możliwość zasilania sołectwa Bierna czy też Łodygowice. Wodociąg ten obsługuje łącznie ok 3700 mieszkańców Pietrzykowic i Zarzecza. Roczna sprzedaż wody to ok. 68 000m3.

Rurociąg fi250 zaopatruje gospodarstwa domowe w wodę z ujęć podziemnych SUW P-ce I i Pce II w formie przelewu i po wcześniejszej dezynfekcji podchlorynem sodu jest rozprowadzana do klientów. Rurociąg ten pełni również rolę rury przesyłowej w sytuacjach awaryjnych wody na SUW Łodygowice Bartoszowiec oraz Łodygowice WOPR. Przepompownia wody Pietrzykowice III to stacja pomp hydroforowych oraz zbiornik wody pitnej o objętości 2 x 225 m3. W sytuacjach kryzysowych woda do zbiorników dostarczona jest rurociągiem fi315 z wodociągu miejskiego MPWiK Żywiec. Jest to woda powierzchniowa z rzeki Koszarawa.

SUW P-ce III wymaga również prac modernizacyjno-remontowych. Należałoby wymienić instalację wodociągową poprzez wymianę rur stalowych na PE poprawi to jakość wody, wymianę zestawu pompowego na nowocześniejszy i energooszczędny.

Wodociąg Łodygowice WOPR zlokalizowana jest przy ulicy Na Stawach w Łodygowicach. Jest to przepompownia, która w 2015r. została w pełni wyremontowana i zmodernizowana w zakresie:

- modernizacji budynku SUW wraz z zabudową filtrów pośpiesznych, zestawu hydroforowego, dmuchawą powietrza oraz chloratorem,

- zaadoptowania istniejącego pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie chloratora,

- adaptacji odstojnika wód popłucznych z filtrami żwirowymi,

- budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o średnicy 17,6 m, wysokości 4,5 m oraz pojemności ok. 700 m3,

- modernizacji pompowni wody surowej I stopnia;

- budowy odcinków rurociągu wody technologicznej z PE i PVC o średnicach 110-200 mm;

- budowy odcinków rurociągów spustowych wód popłucznych z PVC/PE o średnicach 110-250 mm;

- wymiany oświetlenia i instalacji elektrycznej na całym obiekcie;

- opracowania i wdrożenia nowego system sterowania i automatyki dla całego obiektu stacji;

- wykonania instalacji ozonowania.

Wydajność ujęcia to ok 300m3/d. Wodociąg jest w stanie obsłużyć ok. 3.109 gospodarstw. Roczna produkcja wody to ok. 90.000 m3

Stacja Uzdatniania Wody „Bartoszowiec” znajduje się w Łodygowicach przy
ul. Kamiennej dojazd ul. Wajdów.

Przepompownia to stacja pomp z siedmioma pompami i przetwornicą zapewniającą stałe ciśnienie wody w sieci. Obok stacji pomp znajduje się zbiornik wody pitnej o pojemności 525m3. Do zbiornika wody pitnej rurociągiem o średnicy 250 mm doprowadzona jest woda
z SUW Pietrzykowice III. Następnie pompy tłoczą wodę w sieć wodociągową
w kierunku Łodygowic Górnych, Biernej, Zarzecza, aż do granicy miejscowości Tresna.

Pod koniec 2008 roku zostało uruchomione ujęcie wody powierzchniowej na potoku Bartoszowiec z którego woda transportowana jest rurociągiem PE fi160 do stacji uzdatniania wody i tam po przejściu przez filtry pośpieszne żwirowe, dezynfekcji podchlorynem sodu wtłaczana jest do zbiornika wody znajdującego się na terenie SUW Bartoszowiec. Skąd dalej transportowana jest rurociągiem do mieszkańców.

Teren SUW wymaga remontu zagospodarowania ternu budynków SUW (chodniki), malowania elewacji budynku stacji filtrów, remontu dachu zbiorników. Dodatkowo planuje się zakup instalacji do ozonowania wody.

Wydajność ujęcia to ok 300m3/d. Wodociąg jest w stanie obsłużyćok. 3 819 gospodarstw Łodygowic. Roczna produkcja wody to ok. 101.000 m3Dane adresowe:
Ul. Piłsudskiego 75,
34-325 Łodygowice
woj. śląskie

Dane kontaktowe:
Telefon: (33) 8640-575

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij