Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Odpady komunalne

Opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Nieruchomości zamieszkałe (w tym nieruchomości z domkami letniskowymi i wykorzystywane na cele rekreacyjne)

Obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Opłata za odpady jest obliczana na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest OBOWIĄZANY złożyć do Wójta Gminy deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

STAWKA OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wynosi:

32 zł – od osoby na miesiąc w przypadku, gdy odpady są segregowane (budynki mieszkalne)

64 zł – od osoby na miesiąc w przypadku, gdy odpady nie są segregowane (budynki mieszkalne)

5 zł - ulga za kompostownik, od osoby na miesiąc

224 zł - od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej, na rok, gdy odpady są segregowane

448 zł - od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej , na rok, gdy odpady nie są segregowane

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana na podstawie złożonych deklaracji przez właściciela nieruchomości, bądź w przypadku ich braku Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona w systemie kwartalnym tj. za 3 miesiące kalendarzowe w terminie:

za I kwartał – do 15 kwietnia danego roku

za II kwartał – do 15 lipca danego roku

za III kwartał – do 15 października danego roku

za IV kwartał – do 30 grudnia danego roku

2. Nieruchomości niezamieszkałe

- szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, cmentarze, itp.

Właściciel zawiera umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą z rejestru podmiotów prowadzących działalność regulowaną na terenie Gminy Łodygowice.

Przypominamy, że dobrze prowadzona segregacja to lepsza ochrona środowiska naturalnego i niższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Pobierz poniżej ulotkę informacyjną z zasadami segregacji odpadów komunalnych

Ulotka 1

Ulotka 2


DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty z zakresu podatku śmieciowego


JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Odpady komunalne


PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZĄCE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŁODYGOWICE

ECO TEAM SERVICE Sp. z o. o." rel="media6730517431938758" width="150" height="100"> Instalacja komunalnaPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK:

ul. Bracka 51, 34-300 Żywiec

tel.: 607 313 254; pszok@beskidzywiec.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 – 15:00

Wtorek: 8:00 – 15:00

Środa: 8:00 – 15:00

Czwartek: 8:00 – 15:00

Piątek: 8:00 – 15:00

Sobota: 9:00 – 13:00
SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI:


2020 rok:

2019 rok:

2017 rok:

2016 rok:

2015 rok:

2014 rok:

2013 rok:
- ANALIZA
Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij