Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Ochrona środowiska

Spis treści:

DO DZIAŁAŃ SAMORZĄDU Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM:


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DOT. WYCINKI DRZEW:

- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:

Właściciel nieruchomości, obowiązany jest do dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta).Organ, może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od dokonania oględzin w formie wydania decyzji administracyjnej. Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.

- przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

Właściciel nieruchomości, obowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew/krzewów w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Gmina prowadzi ewidencję:

- zbiorników bezodpływowych,

- przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypominamy o złożeniu zaległych wniosków nie zgłoszonych do tej pory przydomowych oczyszczalni ścieków oddanych do eksploatacji.

W momencie kiedy nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, gmina może wyrazić zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni lub zbiornika bezodpływowego, nie zwalnia to jednak z obowiązku uzyskania stosownych pozwoleń w starostwie powiatowym. W powyższym przypadku należy złożyć pismo z prośbą o wyrażenie zgody na inny sposób odprowadzania nieczystości ciekłych niż przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, do prośby należy dołączyć warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, które wydaje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bracka 66 w Żywcu.

Zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w całej gminie obowiązuje zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, funkcjonujących w ramach zwykłego korzystania z wód.


ODBIÓR ZWIERZĄT BEZDOMNYCH ORAZ ZWIERZĄT PADŁYCH W WYNIKU WYPADKU

Zwierzęta bezdomne

Do obowiązków gminy należy opieka nad bezdomnymi zwierzętami. W przypadku zauważenia bezdomnego psa zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Łodygowice w Referacie Rozwoju Inwestycji i Promocji w godzinach urzędowania tj.: pon.- śr. 7:00 - 15, czw. 7:00 - 16:30, pt. 7:00 – 13:30 pod numerem telefonu: 33 8630 530.

Po godzinach pracy Urzędu sprawę należy kierować na numer alarmowy 112, do Komisariatu Policji w Łodygowicach lub do Sołtysów.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy urzędu w najszybszym możliwym terminie dokonują weryfikacji zgłoszenia poprzez stwierdzenie czy pies posiada cechy zwierzęcia bezdomnego (np. wychudzony, brudny) i czy można ustalić jego właściciela lub inną osobę pod opieką której trwale dotąd pozostawał. W przypadku potwierdzenia, że pies jest bezdomny pracownicy zawiadamiają firmę o konieczności wyłapania psa. Na dzień dzisiejszy podmiotem tym jest firma ESKALIBUR. Każdorazowa usługa odbioru psa kosztuje Gminę Łodygowice 3 499,20 zł brutto. Koszt ten jest bardzo wysoki, ponieważ pies wyłapany z terenu gminy trafia do schroniska, w którym jest utrzymywany na koszt gminy do czasu jego adopcji lub śmierci

Zwierzęta padłe w wyniku

Obowiązek utrzymania porządku i czystości na drodze należy do jej zarządcy.

Za odbiór zwierząt padłych na drogach gminnych odpowiada gmina (tel. 33 8630 530).

W przypadku dróg powiatowych obowiązek ten ciąży na Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu (tel. 33 862 05 72).

W przypadku drogi wojewódzkiej (ul. Żywiecka) odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (tel. 32 781 92 11).

W przypadku drogi szybkiego ruchu S1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Katowicach (tel. 32 258 62 81).

W przypadku cieków wodnych odpowiada Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Żywcu (tel. 12 628 41 32).


ZGŁOSZENIE SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ

Instytucjami zobowiązanymi do wynagradzania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne są:

- na terenach obwodów łowieckich – Koło Łowieckie ,,Puszczyk’’ szczegółowe informacje (tel. 33 8632 381)

- na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - Skarb Państwa, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa, szczegółowe informacje (tel. 32 7740502)

Oględzin i szacowania szkód, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.


DO DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NALEŻY RÓWNIEŻ:

- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, zawierających informację o środowisku i jego ochronie;

- wydawanie decyzji środowiskowych;

- sporządzanie zezwoleń dla podmiotów prowadzących działalność polegającą na opróżnianiu

zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych;

- prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

- sporządzanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc, które nie

są przeznaczone składowania lub magazynowania odpadów;

- wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;

- wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

- wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

- prowadzenie rejestru wyrobów azbestowych na terenie Gminy;

- przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice;

- wydawanie uzgodnień w sprawie korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łodygowice.

- rozstrzygania w sprawach dot. zmiany stosunków wodnych


JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Ochrona środowiska


DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa


Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij