Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Łodygowice, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań, a wynikających z polityki państwa i gminy w zakresie pomocy społecznej.


tresc

1. Celem działalności Ośrodka jest:

  • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
  • wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia.


2. Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, polegające w szczególności na:

  • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
  • pracy socjalnej,
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwoju nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowania potrzeb.

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. 33 863 18 54, 33 863 19 09, 513 812 383

e-mail: kierownik@gopslodygowice.pl

www.gopslodygowice.pl

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij