Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Zaproszenie do udziału w projekcie "Citizen For Towns" 01 lipca 2024
W najbliższym czasie przedstawiciele Gminy i organizacji pozarządowych są zaproszeni do udziału w projekcie "Citizens For Towns". W trakcie międzynarodowych spotkań będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami z przedstawicielami Słowacji, Węgier czy Rumunii.
O to harmonogram wyjazdów:
  • 27-28 lipca 2024 r. do miejscowości Losonc, Słowacja,
  • 09-11 sierpnia 2024 r. do Gyongyos, Węgry,
  • 23-25 sierpnia 2024 r. Losonc, Słowacja oraz
  • 04-06 października 2024 r. do Kezdivasarhely, Rumunia.
Zgłoszenia udziału proszę wysyłać na adres sekretariat@lodygowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz krótkiego opisu swojej działalności.
Zapraszam także wszystkich do udziały w spotkaniu które odbędzie się w naszej Gminie w dniach 07-09 września 2024 r. w ramach świętowania Dożynek Gminnych w Pietrzykowicach w dniu 08 września 2024 r.
Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i środków pomocowych w Urzędzie Gminy 20 czerwca 2024
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i środków pomocowych, więcej informacji na naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
III Sesja Rady Gminy Łodygowice 20 czerwca 2024

Zawiadomienie

W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 1300

odbędzie się III SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE

w Zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 – sala konferencyjna (oficyny)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Łodygowice.

6. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Łodygowice za 2023 r. – prezentacja Raportu.

7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Łodygowice za 2023 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łodygowice wotum zaufania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/185/08 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 24 czerwca 2008 r w sprawie przystąpienia Gminy Łodygowice do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pod nazwą „Żywiecki Raj”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/72/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łodygowice publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024-2031.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

17. Sprawy bieżące.

18. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca

Rady Gminy Łodygowice

Ewelina Kliś

Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów 22 maja 2024
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 maja do 21 czerwca 2024 roku, na terenie Gminy Łodygowice realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://mieszkanlodygowice.webankieta.pl/
Informacja Wójta Gminy Łodygowice 16 maja 2024

Drodzy Mieszkańcy,

chciałbym poinformować Państwa o sytuacji kadrowej jaka zaistniała w naszej Gminie. Po objęciu funkcji Wójta otrzymałem informację, że kilku pracowników Gminy złożyło wypowiedzenia jeszcze w trakcie kadencji Pana Wójta Andrzeja Pitery. W związku z tym od dnia 07.05.2024 r. już nie przychodzą do pracy ponieważ mają odpowiednio: rozwiązaną umowę za porozumieniem stron z dniem 06.05.2024 r.; część ma wypowiedzenie do końca maja 2024 r.; a jedna ma wypowiedzenie 3 miesięczne, ale jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Sytuacja ta dotyczy pracowników zajmujących stanowisko sekretarza gminy, kierownika referatu rozwoju, inwestycji, promocji, osób odpowiadających za przetargi oraz za projekty unijne, a także pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym chciałbym przeprosić Państwa za przejściowe niedogodności jakie mogą być związane z tymi zdarzeniami. Zapewniam także, że w miarę możliwości postaram się zrobić wszystko, aby nie miały one wpływu na toczące się w Urzędzie projekty i inne sprawy dotyczące tych stanowisk.

Na taki stan rzeczy nie miałem żadnego wpływu i proszę o wyrozumiałość na okres potrzebny do rozwiązania tych trudnych spraw kadrowych.

Jednocześnie bardzo dziękuję tym wszystkim pracownikom, którzy zostali i teraz dokładają wszystkich sił, aby Urząd sprawnie funkcjonował i działał dla dobra Mieszkańców naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Łodygowice

Tadeusz Karolini

Informacja o programie profilaktycznym
Informacja o programie profilaktycznym "Bądź Bezpieczny" 02 lipca 2024
Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu prowadzą program profilaktyczny „Bądź Bezpieczny”. Partnerem działań jest Urząd Miasta w Żywcu oraz Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach programu powstały trzy spoty profilaktyczne, w których mowa jest o odpowiednim zabezpieczaniu swojego mienia.

Linki do spotów:
1. Bądź Bezpieczny

2. Bądź Bezpieczny – zabezpiecz swój dom i mieszkanie

3. Bądź Bezpieczny – zabezpiecz swoje mienie
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach ( 02 lipca 2024
Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.
Od 1 do 22 lipca 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statysty
Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służ-bowych) członków gospodarstw domowych w II kwartale 2024 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Ponadto informacje z badania przekazywane są do zagranicznych odbiorców (np. EUROSTAT, OECD) oraz ambasad.
Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ka-tegoria/1/badanie/30.
Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycz-nych.
W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kon-takt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą opera-tora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.
Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm
Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji do-stępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/
Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Bezpieczne Wakacje 2024 z WSSE Żywiec
ŻYCZENIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 21 czerwca 2024

ŻYCZENIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024 życzę Wam udanego wypoczynku. Niech te dwa miesiące będą czasem spędzonym w gronie najbliższych Wam osób, okresem odkrywania nowych, inspirujących miejsc.

Dziękuję Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu
i wszystkim Pracownikom placówek oświatowych za trud wkładany
w edukację uczniów.

Rodzicom dziękuję za zaangażowanie, podejmowanie różnorodnych działań i starań w kierunku współpracy ze szkołą dla dobra całej społeczności szkolnej.

Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję dobrych wyników w nauce, wspaniałych osiągnięć i życzę dalszych sukcesów. Szczególne słowa uznania kieruję do tych, którzy odnosili znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych
i różnorodnych konkursach.

Życzę Wam Drodzy Uczniowie wesołych, słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły z radością i zapałem do dalszej pracy.

Wójt Gminy Łodygowice,

Tadeusz Karolini


NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW 20 czerwca 2024

20 czerwca 2024 roku Wójt Gminy Łodygowice Tadeusz Karolini wyróżnił najlepszych uczniów, którym przyznano nagrody w formie jednorazowego stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Nagrodzeni uczniowie to:

Leon Ulrych uczeń kl. V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach,

Jakub Walaszek uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach,

Aleksandra Knopek uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pietrzykowicach,

Julita Loranc uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Łodygowicach

Wojciech Janas uczeńkl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Łodygowicach

Tymoteusz Hańderek uczeńkl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Łodygowicach,

Julia Handerek uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły
w Łodygowicach,

Mateusz Brzozowski uczeńkl. VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły
w Łodygowicach,

Oliwia Maślanka uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły
w Łodygowicach,

Karol Piela uczeńkl. V Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodygowicach,

Maria Wandzel uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zarzeczu,

Karolina Pęcikiewicz uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego
w Zarzeczu,

Klaudia Kopera uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zarzeczu,

Paweł Kosek uczeń III klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy znakomitych wyników w nauce, które świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dojrzałości i odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że otrzymane wyróżnienie będzie motywacją do dalszego rozwoju
oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności. Stanie się także impulsem do jeszcze większej pracy oraz umocni w dążeniu do realizacji własnych marzeń i aspiracji. Niech nauka będzie nie tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia.

Zaproszenie na piknik szkolny 11 czerwca 2024

W dniu 15.06.2024r. (sobota) Rada Rodziców z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łodygowicach zaprasza na PIKNIK SZKOLNY, który rozpocznie się o godz. 15:00. Na uczestników czeka wiele atrakcji, a na zakończenie około godz. 21:00 odbędzie się letnie kino plenerowe, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach.

Galerie Zdjęć

Jezioro Żywieckie

Gmina Łodygowice posiada dostęp do jeziora na długości około 4,5 km. W jej granicach, a ściślej w miejscowości Zarzecze znajduje się sieć przystani żeglarskich, ośrodków wypoczynkowych, ośrodków sportów wodnych, pól namiotowych, itp. Z brzegów jeziora korzystają miłośnicy wędkarstwa.
Jezioro Żywieckie

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij