Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.04.2024 r.

Gmina Łodygowice zaprasza do składania ofert na „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łodygowice w 2024 r.”

Zapytanie

Formularz ofertowy i klauzula RODO

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.05.2023 r.

Gmina Łodygowice zaprasza do składania ofert na „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łodygowice w 2023 r.”

Zapytanie

Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania

Wyniki
POSTĘPOWANIA W RAMACH PROJEKTU ROZSZERZENIE OFERTY ŚWIETLIC W GMINIE ŁODYGOWICE

Ogłoszenie z dnia 22.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe na Organizację zajęć wyjazdowychw ramach projektu Rozszerzenie oferty świetlic w Gminie Łodygowice

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedzi na pytania 23.02.2023

Załącznik nr 3 wersja od 23.02.2023

Wyniki


Ogłoszenie z dnia 09.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli w ramach projektu Rozszerzenie oferty świetlic w Gminie Łodygowice.

Załącznik

Wyniki

Ogłoszenie z dnia 09.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu sportowego w ramach projektu Rozszerzenie oferty świetlic w Gminie Łodygowice

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Wyniki


Ogłoszenie z dnia 04.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe na Dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektuRozszerzenie oferty świetlic w Gminie Łodygowice

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zmiana ogłoszenia w dniu 11.01.2023 r.

Wyniki


Ogłoszenie z dnia 03.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji Wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Łodygowicach.

ZałącznikiOgłoszenie z dnia 31.10.2022 r.

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu Rozszerzenie oferty świetlic w Gminie Łodygowice (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Wyniki postępowania 24.11.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.04.2022 r.

Gmina Łodygowice zaprasza do składania ofert na „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łodygowice w 2022 r.”

Zapytanie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Wyniki


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.06.2021 r.

Gmina Łodygowice zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej:

Zapytanie ofertowe


Łodygowice, 06.08.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 1

Kancelaria-Środowiska Sp. z o.o., ul. Groszkowskiego 5 lok. 52, 03-475 Warszawa

Cena oferty brutto: 9 717 zł

W postępowaniu złożono jeszcze dwie oferty:

Oferta nr 2

HYDROPOL Janusz Knez, ul. Niwy 20H, 26-021 Daleszyce

Cena oferty brutto: 24 600,00 zł

Oferta nr 3

Inwest-Group Spółka Cywilna Jacek Suchanek, Maciej Gabzdyl, ul. Startowa 52, 43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto: 14 575,50 zł
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.03.2020 r.

Gmina Łodygowice zaprasza do składania ofert na „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Łodygowice w 2020 r.”


Informacja o złożonych ofertach do zapytania ofertowego z dnia 23.03.2020 r. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Łodygowice w 2020 r.”

Zawiadomienie

W dniu 28.04.2020 r. Zamawiający informuje, że po przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr 5 Wykonawcy:

RINAR, Kożla 44, 66-008 Świdnica

NIP: 9730795301

Cena oferty: 51 840,00 zł
Zapytanie cenowe z 17.03.2020 r.
Gmina Łodygowice zaprasza do złożenia oferty na następujące zadanie:

Wykonanie rowu na odcinku około 30 metrów.

Zapytanie cenowe

Wybór oferty
Ogłoszenia do 31.12.2019 r.

Zapytanie cenowe z 26 lipca 2019 r.
Gmina Łodygowice zaprasza do złożenia oferty na następujące zadanie: Usuwanie barszczu Sosnowskiego w 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie cenowe z 18 lipca 2019 r.

Gmina Łodygowice zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa ogólnodostępnego parkingu w Łodygowicach, współfinansowanych ze środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

Zapytanie cenowe

Zał. nr 1. Projekt budowlany

Zał. nr 2. Przedmiar

Zał. nr 3. Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zapytanie cenowe z dnia 3 czerwca 2019 r.

Gmina Łodygowice zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynku ZS nr 1 w Łodygowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wzór tablicy w załączeniu.

Rozmiar: 80x120 cm.

Materiał: dowolny, ale odporny na czynniki atmosferyczne i zapewniający trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat.

Tablica powinna być wyposażona w uchwyty mocujące i słupek/słupki przeznaczone do umieszczenia w gruncie.

Termin wykonania: do 30.06.2019 r.

Oferty należy przesyłać mailowo na adres: zp@lodygowice.pl do dnia 11.06.2019 r. do godz. 15.00.

Wzór tablicy

Projekt: Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Pietrzykowicach oraz Łodygowicach
Projekt: Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz ZarzeczuZapytanie ofertowe z dnia 29.06.2018 r. na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowychZapytanie ofertowe z dnia 23.03.2018 r. na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do SIWZ - Wykaz usług
Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz osób
Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Odpowiedź na pytanie 28.03.2018 r.

Wyniki
Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2018 r. na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn. "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na cele edukacyjne i rekreacyjne"

Więcej informacji:
http://uglodygowice.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=200
Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2018 r. na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn.
„Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do SIWZ - Wykaz usług
Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz osób
Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania
Zmienione ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie ww. zamówienia.

Oferta z najniższą ceną (115 374,00 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (100 646,91 zł).Zamówienia w ramach projektu „Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT:

04 listopad 2019 r.
W związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji w/w projektu informujemy o naborze ofert na prowadzenie dodatkowych godzin zajęć pozaszkolnych w świetlicy dla dzieci:
  • zajęć w ramach rozwijania kompetencji ... w tym realizacji zajęć z języka angielskiego – 35 godzin,
  • zajęć z matematyki: rozwiązywanie zadań logicznych, gry logiczne – 25 godzin;
Oferty powinny zawierać:
- pisemną informację o cenie za 1 godzinę zajęć,
- CV proponowanej osoby prowadzącej w/w zajęcia,
- Program prowadzenia zajęć;
Termin: złożenia ofert do 20 listopada 2019 r. - decyduje data wpływy do Urzędu Gminy w Łodygowicach 34-325 ul. .Piłsudskiego 75,

Termin realizacji zajęć od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r.
Na wybór oferty decydującym czynnikiem będzie podana cena.

Informacja z dnia 21.11.2019 r.:

Z dniem 20 listopada 2019 r. zakończono nabór ofert na prowadzenie w/w zajęć. W wyniku czego stwierdza się, że otrzymane w/w oferty Pani Karoliny Raczek na prowadzenie zajęć w ramach rozwijania kompetencji naukowo technicznych z modelarstwa – w tym realizacji języka angielskiego oraz Pani Dominiki Ragan na prowadzenie zajęć z matematyki są najkorzystniejsze, osoby posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji przedmiotowych zajęć dla dzieci w świetlicy.


04.03.2019 - Sprawa nr 29/EFS/2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY


_________________________________________________________________________________________________
02.08.2018 - SPRAWA NR 27/EFS/2018 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 ROKU ŻYCIA

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym animacyjnych:

- zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z modelarstwa

- zajęcia w ramach rozwijania kompetencji kluczowych – ekspresja kulturalna (warsztaty artystyczne)

SPRAWA NR 27/EFS/2018 - ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

SPRAWA NR 27/EFS/2018 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY


28.08.2018 r. - PONAWIAMY OGŁOSZENIE NR 26/EFS/2018:02.08.2018 - SPRAWA NR 26/EFS/2018 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18 ROKU ŻYCIA

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych, w tym animacyjnych:

- zajęcia pt.: „lekcje przyrody – wspaniała przygoda”,

- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i matematyczno-techniczne,

- zajęcia z matematyki: rozwijanie zadań logicznych, gry logiczne.

SPRAWA NR 26/EFS/2018 - ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

SPRAWA NR 26/EFS/2018 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

27.08.2018 - WYNIK NABORU OFERT Z DNIA 02.08.2018- Formularz oferty (pdf)
Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia przyszłej umowy (pdf)

17 maj 2018 r. - WYNIK

26 kwietnia 2018 r.

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty (pdf)


30 marzec 2018 r. - WYNIK
Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla uczestników Klubu Seniora w Pietrzykowicach
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt umowy
" style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;text-align:justify">
" style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;text-align:justify">30 marzec 2018 r. - WYNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/EFS/2018
" style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;text-align:justify">Prowadzenie zajęć –zasady zdrowego odżywiania dla uczestników Klubu Seniora w Pietrzykowicach
" style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;text-align:justify"> - Załącznik nr 2 Formularz oferty (pdf)
- Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia przyszłej umowy (pdf)

30 marzec 2018 r. -WYNIK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
zapytanie ofertowe nr 23 efs 2018 z dnia 5 marca r. prowadzenie zajęć psychologii dla uczestników klubu seniora w pietrzykowicach


19 marzec 2018 r. - WYNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 20/EFS/2018 z dnia 5 marca 2018 r. Prowadzenie zajęć nordic walking dla uczestników Klubu Seniora w Pietrzykowicach
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt umowy

19 marzec 2018 r. - WYNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 19/EFS/2018 z dnia 5 marca 2018 r. Prowadzenie zajęć fitness aerobik dla uczestników Klubu Seniora w Pietrzykowicach
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt umowy


19 marca 2018 r. - WYNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 18/EFS/2018 z dnia 5 marca 2018 r. Prowadzenie zajęć fitness aerobik dla uczestników Klubu Seniora w Łodygowicach
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt umowy


19 marca 2018 r. - WYNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 17/EFS/2018 z dnia 5 marca 2018 r. Prowadzenie zajęć gimnastycznych dla uczestników Klubu Seniora w Łodygowicach
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt umowy


19 marzec - WYNIK


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/EFS/2018 z dnia 5 marca 2018 r. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczestników Klubu Seniora w Pietrzykowicach
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt umowy

19 marzec - WYNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 15/EFS/2018 z dnia 5 marca 2018 r. Prowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla uczestników Klubu Seniora w Pietrzykowicach
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Projekt umowy

19 marzec 2018 r. - WYNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/EFS/2018 z dnia 5 marca 2018 r.Prowadzenie zajęć muzycznych dla uczestników Klubu Seniora w Pietrzykowicach

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej
Załącznik nr 2 - Projekt umowy

19 marzec 2018 r. - WYNIK


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11/EFS/2018 z dnia 5 marca 2018 r.Prowadzenie zajęć muzycznych dla uczestników Klubu Seniora w Łodygowicach
Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej
Załącznik nr 2 - Projekt umowy

19 marzec 2018 r. - WYNIK


z dnia 2 marca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/EFS/2018 z dnia 2 marca 2018 r.
Wójt Gminy Łodygowice zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.). Zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości powyżej 50 000 PLN netto w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na:

Prowadzenie zajęć – zasady zdrowego odżywiania dla uczestników Klubu Seniora w Pietrzykowicach w ramach projektu pn. „Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej”.

- Załącznik nr 1 - Ogłoszenie (pdf)
- Załącznik nr 2 - Formularz oferty (pdf)
- Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia przyszłej umowy (pdf)

19 marzec 2018 r. - WYNIKz dnia 2 marca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/EFS/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

Prowadzenie zajęć kulinarnych dla uczestników Klubu Seniora w Pietrzykowicach w ramach projektu pn. „Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej”.

- Załącznik nr 1 - Ogłoszenie (pdf)
- Załącznik nr 2 - Formularz oferty (pdf)
- Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia przyszłej umowy (pdf)

19 marzec 2018 r. - WYNIK


z dnia 2 marca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/EFS/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

Prowadzenie zajęć – Kurs tańca towarzyskiego dla uczestników Klubu Seniora w Łodygowicach w ramach projektu pn. „Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej”.

- Załącznik nr 1 - Ogłoszenie (pdf)
- Załącznik nr 2 - Formularz oferty (pdf)
- Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia przyszłej umowy (pdf)

19 marzec 2018 r. - WYNIK


z dnia 2 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/EFS/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

Prowadzenie zajęć kulinarnych dla uczestników Klubu Seniora w Łodygowicach w ramach projektu pn. „Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej”.

- Załącznik nr 1 - Ogłoszenie (pdf)
- Załącznik nr 2
- Formularz oferty (pdf)
- Załącznik nr 3
- Istotne postanowienia przyszłej umowy (pdf)


19 marzec 2018 r. - WYNIK

__________________________________________________________________________________________________

z dnia 15 lutego 2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/EFS/2018 z dnia 15 luty 2018 r.

Wójt Gminy Łodygowice zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.). Zamówienie realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości powyżej 50 000 PLN netto w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.Projekt pt. „Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej” na:

Pełnienie funkcji Wychowawcy świetlicy środowiskowej w Łodygowicach”

Pobierz więcej informacji i załączniki (pdf)

z dnia 28 lutego 2018 r. -WYNIK

z dnia 13 lutego 2018 r.:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/EFS/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Wójt Gminy Łodygowice zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu i dostawy sprzętu dla uczestników projektu „Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej” w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro netto, prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.).

- Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
- Załącznik nr 3 - ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY


z dnia 28 lutego - WYNIK


z dnia 5 lutego 2018 r.:
z dnia 15 lutego 2018 r. - WYNIK


z dnia 5 lutego 2018 r.:
z dnia 15 lutego 2018 r. - WYNIK- oferta nie została rozstrzygnięta

z dnia 23 stycznia 2018 r. :
z dnia 01 lutego 2018 r. - WYNIKI

z dnia 23 stycznia 2018 r. :
z dnia 01 lutego 2018 r. - WYNIKI


11 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY NR 1, NR 2, NR 3

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 4

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij