Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Znów otrzymaliśmy dotację

12 grudnia 2008 Znów otrzymaliśmy dotację

W roku 2009 zostanie zmodernizowana ul. Batorego w Łodygowicach. Łączny koszt inwestycji to 400 tyś. zł (z czego 200 tyś. to dotacja rządowa). Droga modernizowana będzie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Celem tego programu jest lepsze skomunikowane dróg łączących drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe, jak również poprawa bezpieczeństwa.

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego nastąpi poprzez:
- modernizację istniejącego chodnika (w szczególności podniesienie krawężnika oraz likwidację obecnej śliskiej nawierzchni smołowej );
- czytelne i zgodne z obowiązującymi standardami oznakowanie pionowe ma skrzyżowaniach z drogą krajową i powiatową, oraz na przejeździe kolejowym;
- wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego przed przejazdem kolejowym;
- wykonanie uszorstniającej nawierzchni SME przed znakami „STOPU” przy skrzyżowaniach z drogą powiatową i krajową (z uwagi na nachylenie drogi w kierunku dróg powiatowej i krajowej w czasie zimy kierowcy w wyniku poślizgu wjeżdżają na te drogi bez zatrzymywania);
- wykonanie nowej nawierzchni, a przez to niwelacja dziur, zapadnięć i nierówności;
- udrożnienie systemu odwodniającego drogę (brak zastojów kałuż).

zobacz także