Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Zmiany stawek  za odbiór odpadów komunalnych

04 stycznia 2024

Od stycznia 2024 r. zmianie uległa wysokość stawek za odpady komunalne.

Na wysokość stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów istotny wpływ ma zarówno wzrost cen na składowiskach odpadów za odbiór zebranych od mieszkańców odpadów komunalnych, jak również wzrost w 2024 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do wysokości z 2023 r. co ma bezpośrednie przełożenie na koszty pracownicze, które wykonawcy wliczają szacując poniższe stawki.


  • Stawka opłaty od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny, zwiększa się z 27,00 zł do 32,00 zł.
  • Stawka opłaty podwyższonej od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zwiększa się z 54,00 zł do 64,00 zł.
  • Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, zwiększa się z 3,00 zł do 5,00 zł.
  • Ryczałtowa stawka za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny zwiększa się z 180,00 do 224,00 zł.
  • Ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zwiększa się z 360,00 zł do 448,00 zł.

Powyższe stawki zostały przyjęte zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie Rada Gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: w przypadku liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca; oraz 10 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


zobacz także