Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Regionalne Inwestycje Terytorialne - podsumowanie

27 czerwca 2021

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) są elementem wdrażania funduszy europejskich, dzięki któremu część środków pozostawiona jest w zarządzanie związkom lokalnych samorządów. Wprowadzone w perspektywie finansowej 2014-2020 bardzo pozytywnie wpłynęły na skuteczność pozyskiwania środków unijnych przez niewielkie gminy, ale także efektywność wydatkowania funduszy dzięki zintegrowaniu działań.

W Polsce realizowane są 24 ZIT/RIT, z czego cztery w województwie śląskim w ramach subregionów: centralnego, zachodniego, północnego i południowego. Subregion południowy obejmuje powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. W maju bieżącego roku rozstrzygnięto ostatni nabór dedykowany RIT subregionu południowego. Dzięki temu możliwe jest pierwsze podsumowanie działań realizowanych w subregionie dzięki środkom RIT dla subregionu.

Na realizację RIT subregion południowy otrzymał środki europejskie w wysokości ponad 105 mln euro (ok. 460 mln zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020). Dokumentem bazowym dla identyfikacji celów rozwojowych subregionu południowego i podstawowym kryterium przyznawania środków była Strategia RIT, obejmująca bardzo różne dziedziny rozwoju, sformułowane w ramach działań RPO WSL 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,
  2. niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie,
  3. gospodarka wodno-ściekowa,
  4. rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego, chronionego i infrastruktura usług społecznych,
  5. infrastruktura oraz wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego, kształcenia zawodowego i ustawicznego,
  6. poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych, a także promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych,
  7. wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

Projekty realizowane przez Gminę Łodygowice w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej

Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej

Termomodernizacja budynku ZS1 w Łodygowicach

Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach

Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach

Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach


Szczegóły poniżej:

https://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/node/254

https://aglomeracjabeskidzka.eu/regionalne-inwestycje-terytorialne-subregion-poludniowy-lideremzobacz także