Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

24 września 2013 Plan Zintegrowanych Inwestycji TerytorialnychProjekt pn.: „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 23.08.2013 r. przez Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko-Biała.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.744.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR
oraz budżetu państwa: 1.569.600,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie
23.08.2013 r. – 31.12.2014 r.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

Celami szczegółowymi planowanego projektu są:

 1. wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitarnych oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem,
 2. systemowe rozwiązywanie kluczowych zagadnień odnoszących się do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020,
 3. wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań
  na obszarach funkcjonalnych,
 4. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla danego obszaru funkcjonalnego.

Zakres rzeczowy projektu związany jest z przygotowaniem dokumentów programowych
oraz wstępnych studiów wykonalności dla projektów planowanych do dofinansowania
w okresie programowania 2014-2020, przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu subregionu południowego województwa śląskiego (41 jednostek), tj.:

 1. Opracowanie Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Planu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.
 2. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego.
 3. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) przedsięwzięcia
  w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego.
 4. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżet państwa


zobacz także