Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM PROJEKCIE

26 stycznia 2017 OGŁOSZENIE O PLANOWANYM PROJEKCIE

Ogłoszenie o planowanym projekcie

Gmina Łodygowice planuje realizację projektu „Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy łodygowice.

W ramach projektu planowane jest przywrócenie zabytkowego wyglądu oficyn przy dworze w Łodygowicach. Zakres prac podstawowych obejmuje:

– rozbiórkę wtórnych nadbudowań i przybudowań do budynku,

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych i fundamentów

– wykonanie drenażu obwodowego

– remont i wymianę części ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

– wykonanie nowych posadzek

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

– remont istniejących i wykonanie nowych stropów

– wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu

– przebudowa kotłowni gazowej

– demontaż istniejących i wykonanie nowych instalacji: elektr., wod-kan, c.o., went.,

– prace wykończeniowe

– zagospodarowanie terenu wokół budynków- kanalizacja deszczowa, wykonanie tarasu zewnętrznego w miejsce rozebranej części narożnej, wykonanie schodów kamiennych na taras, przebudowa zejścia do kotłowni, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej i granitowej, montaż obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie zewnętrzne, makieta mosiężna, gołębnik, przebudowa schodów prowadzących do piwnicy pod wozownią.

W wyniku prac budowlanych i remontowych przywrócona zostanie bryła obiektu z końca XIX w. Budynek zostanie pozbawiony XX w. nadbudowań.

Planuje się adaptację budynku na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, obejmującego następujące działania:

  1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach lub rozszerzenie oferty wsparcia; tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
  2. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
  1. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
  2. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
  3. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
  1. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać do dnia 10 lutego 2017 r. w następujący sposób:

  • osobiście do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Łodygowice (parter) w godzinach pracy Urzędu
  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Łodygowice, 34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75
  • drogą elektroniczną na adres: gmina@lodygowice.pl.

zobacz także