Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Na swoim lepiej

11 sierpnia 2009 Na swoim lepiej

Na swoim lepiej

11-08-2009

Projekt „Na swoim lepiej”

Czas trwania: 01.01.2010 r. - 30.09.2011 r.

Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

I. ETAP

Rekrutacja BO- 50 osób

w tym:

- min. 30 kobiet

- min. 40 mieszkańców wsi

- 5 bezrobotnych

- 45 zatrudnionych

Uwaga!

Z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu).

II. ETAP – Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla BO (104h/BO)

1. Zajęcia indywidualne z doradcami biznesowymi – 2h/BO. Łącznie 100h. Cel- opracowanie Programów Indywidualnych dla każdego BO.

2. Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”- 96 godz.:

- ABC zarejestrowania własnej firmy- 2h

- Zasady funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw- 11h

- Wybór odpowiedniej formy prawnej i podatkowej – 6h

- Marketing i elementy kształtowania wizerunku firmy- 6h

- Kontakty z bankami i źródła finansowania- 5h

- Biznes plan – 20h

- Efektywne zarządzanie czasem- 6h

- Elementy prawa pracy- 8h

- Moja firma a ubezpieczenia społeczne- 4h

- Wizerunek kobiety biznesu- 6h (dla kobiet)

- Równość kobiet i mężczyzn -6h (dla mężczyzn)

- Negocjacje i komunikacja interpersonalna- 4h

- Prowadzenie ewidencji w zależności od rodzaju rozliczania firmy- 7h

- Analiza działalności własnego przedsiębiorstwa- 4h

- Wykorzystanie komputera i Internetu jako narzędzia pracy – 7h

Szkolenie w 4 grupach 12 i 13-osobowych. Zajęcia prowadzone systemem weekendowym (16h/weekend). Łącznie 6 weekendów.

3. Specjalistyczne doradztwo indywidualne z zakresu przedsiębiorczości dostosowane do indywidualnych potrzeb BO (6h/BO). Prowadzone równolegle ze szkoleniami. Cel- pomoc w przygotowaniu biznes planu.

4. Certyfikaty poświadczające uczestnictwo w module szkoleniowo-doradczym.

W trakcie trwania modułu szkoleniowo- doradczego BO zakładają działalność gospodarczą.

III. ETAP - Wsparcie finansowe

Wyłącznie dla tych BO, którzy ukończyli moduł doradczo-szkoleniowy i w jego trakcie założyli działalność gospodarczą.

1. Beneficjenci składają wnioski o udzielenie wsparcia wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Komisja Oceny Wniosków (7-osobowa, złożona z ekspertów) wybiera 40 najlepszych wniosków, które otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł wypłacane w transzach oraz podstawowe wsparcie pomostowe w wys. 6.000 zł, wypłacane po 1.000 zł przez pierwszych 6 miesięcy istnienia firmy.

2. Po pół roku Beneficjenci składają wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia finansowego. Komisja Oceny Wniosków wybiera 25 wniosków, które otrzymają 6.000 zł, wypłacane po 1.000 zł przez drugie 6 miesięcy istnienia firmy.

3. Specjalistyczne doradztwo indywidualne dla BO z zakresu: księgowości, podatków, prawa i marketingu (6h/BO). Łącznie 240 h. W trakcie funkcjonowania założonych firm.

4. Szkolenie w 4 grupach z zarządzania finansami firmy, negocjacji handlowych, e-biznesu (4h/BO). Realizowane w systemie dziennym/popołudniowym. Łącznie 16h.

Efekty:

10 osób otrzymuje 104 h szkoleń i doradztwa indywidualnego z przedsięb.

15 osób otrzymuje 46.000 zł wsparcia i 114 h szkoleń i doradztwa indywidualnego z przedsięb.

25 osób otrzymuje 52.000 zł wsparcia i 114 h szkoleń i doradztwa indywidualnego z przedsięb.zobacz także