Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

LI SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE

14 marca 2024

Zawiadomienie

W dniu 21 marca 2024 r. o godz. 1200 odbędzie się LI SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE w Zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 – sala konferencyjna (oficyny).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Wręczenie nagród sportowych.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy.

6. Przedłożenie Raportu za lata 2020-2022 z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 dla Gminy Łodygowice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Łodygowice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice od Powiatu Żywieckiego zadań publicznych

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice od Powiatu Żywieckiego zadania publicznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 5043/2 położonej w Łodygowicach w trybie bezprzetargowym

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/511/2024 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2024 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024-2031.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego.

16. Sprawy bieżące.

17. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice

Czesław Wandzelzobacz także

Pozimowy remont dróg 18 kwietnia 2024
Działaj Lokalnie 2024 12 kwietnia 2024