Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

L SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE

01 lutego 2024

Zawiadomienie

W dniu 8 lutego 2024 r. o godz. 1200 odbędzie się L SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE w Zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 – sala konferencyjna (oficyny)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy.

5. Złożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

6. Złożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach za 2023 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łodygowice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Gminy Czernichów nieruchomości nr 90/13 o pow. 0,0211 ha obręb Zarzecze gmina Łodygowice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działka nr 360/41 obręb Zarzecze gmina Łodygowice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 360/37, 360/38, 360/39, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/11 obręb Zarzecze gmina Łodygowice.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2024 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Pietrzykowice nazwy ulica „Irysowa”

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Pietrzykowice nazwy ulica „Kłosowa”

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Łodygowice

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/497/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024-2031.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

19. Sprawy bieżące.

20. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice

Czesław Wandzel


zobacz także