Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

E_ integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja

26 września 2013 E_ integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja

Projekt: E_ integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja

Gmina Łodygowice jest realizatorem projektu „E-integracja w Gminie Łodygowice- kontynuacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Okres trwania projektu wrzesień 2012 - październik 2015

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu 40 gospodarstwom domowym w Gminie Łodygowice.

Opis projektu

W ramach projektu przewidziane jest:

1. Wyposażenie 40 gospodarstw domowych o trudnej sytuacji materialnej, bądź posiadających niepełnosprawnych członków oraz 5 szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież z najuboższych rodzin, podległych Beneficjentowi, w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

2. Zainstalowanie łącza i pokrycie kosztów dostępu do Internetu uprawnionym 40 gospodarstwom domowym oraz w 5 szkołach podległych Beneficjentowi.

3. Przeszkolenie 40 osób niepełnosprawnych, bądź o trudnej sytuacji materialnej w zakresie obsługi i wykorzystania komputera i Internetu do załatwiania spraw codziennych i rozwoju społeczno-zawodowego.

4. Przeszkolenie 60 uczniów z najuboższych rodzin, w tym niepełnosprawnych i łącznie 10 nauczycieli z wybranych 5 szkół, do których uczęszczają ci uczniowie, w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu w nauce i poszerzaniu zainteresowań dzieci i młodzieży.

Wartość projektu:

1 272 175,48 zł

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłośćzobacz także