Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Budowa infrastruktury okołoturystycznej w gminach Łodygowice i Lipowa

04 maja 2009 Budowa infrastruktury okołoturystycznej w gminach Łodygowice i Lipowa
Regionalnay Program Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013
Gmina Łodygowice w partnerstwie z Gminą Lipowa realizuje projekt pod nazwą:
Budowa infrastruktury okołoturystycznej w gminach Łodygowice i Lipowa
Wartość całkowita projektu: 1.374.198,11 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 884.021,64 zł
Termin zakończenia realizacji: grudzień 2009 r.
Opis projektu:
Na terenie gminy Łodygowice zostaną przebudowane dwa parkingi w centrum Łodygowic. Pierwszy zbudowany z kostki betonowej i granitowej, zlokalizowany będzie na Placu Wolności (działka nr 5027) obok drewnianego zabytkowego kościoła, drugi o nawierzchni mineralno-bitumicznej, obok Gminnego Ośrodka Kultury (działka nr 5045). Powstanie także
deptak z kostki brukowej betonowej, o długości 1,219 km i szerokości 1,5 m, wzdłuż drogi gminnej (ul. Piastowska) od skrzyżowania z ul. Sobieskiego w Łodygowicach do skrzyżowania z ul. Beskidzką w Zarzeczu.
Na terenie gminy Lipowa zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, biegnąca przez Gminę Lipowa równolegle z drogami gminnymi nr 1338, 3460, 3461, 3521, 3742, 3741,od pomnika do przysiółka Lipowa Podlas. Jej łączna długość wynosić będzie 2.227 m, z czego fragment o długości 320 m mieć będzie nawierzchnię asfaltową, a pozostała część, tj. 1.907 m wykonana będzie z tłucznia. Ponadto powstanie parking dla samochodów osobowych, wybudowany przy pomniku i kościele parafialnym w Lipowej, wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1405S Żywiec – Lipowa – Buczkowice. Nawierzchnia nowego parkingu wykonana zostanie z kostki brukowej, na podbudowie z grysu, klińca i tłucznia. W obrębie parkingu znajdować się będzie łącznie 22 stanowisk dla samochodów osobowych.
Celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury turystycznej Gmin Łodygowice i Lipowa, która pozwoli na przyciągnięcie oraz obsługę nasilonego ruchu turystycznego. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności turystycznej Południowego Subregionu Województwa Śląskiego oraz wykreowania jego wizerunku jako obszaru atrakcyjnego pod względem turystycznym.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

zobacz także