Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

III Sesja Rady Gminy Łodygowice

20 czerwca 2024

Zawiadomienie

W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 1300

odbędzie się III SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE

w Zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 – sala konferencyjna (oficyny)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Łodygowice.

6. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Łodygowice za 2023 r. – prezentacja Raportu.

7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Łodygowice za 2023 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łodygowice wotum zaufania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Gminy Łodygowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/185/08 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 24 czerwca 2008 r w sprawie przystąpienia Gminy Łodygowice do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pod nazwą „Żywiecki Raj”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/72/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Łodygowice publicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024-2031.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

17. Sprawy bieżące.

18. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca

Rady Gminy Łodygowice

Ewelina Kliś

Pozostałe wpisy

Ostrzeżenie dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Czyste Powietrze
XVII Gminna Feta
XVII Gminna Feta 04 lipca 2024
Harmonogram - piknik rodzinny 07.07.2024 r.
Informacja o programie profilaktycznym
Informacja o programie profilaktycznym "Bądź Bezpieczny" 02 lipca 2024
Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu prowadzą program profilaktyczny „Bądź Bezpieczny”. Partnerem działań jest Urząd Miasta w Żywcu oraz Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach programu powstały trzy spoty profilaktyczne, w których mowa jest o odpowiednim zabezpieczaniu swojego mienia.

Linki do spotów:
1. Bądź Bezpieczny

2. Bądź Bezpieczny – zabezpiecz swój dom i mieszkanie

3. Bądź Bezpieczny – zabezpiecz swoje mienie
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach ( 02 lipca 2024
Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.
Od 1 do 22 lipca 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statysty
Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służ-bowych) członków gospodarstw domowych w II kwartale 2024 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Ponadto informacje z badania przekazywane są do zagranicznych odbiorców (np. EUROSTAT, OECD) oraz ambasad.
Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ka-tegoria/1/badanie/30.
Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycz-nych.
W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kon-takt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą opera-tora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.
Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm
Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji do-stępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/
Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Zaproszenie do udziału w projekcie
Zaproszenie do udziału w projekcie "Citizen For Towns" 01 lipca 2024
W najbliższym czasie przedstawiciele Gminy i organizacji pozarządowych są zaproszeni do udziału w projekcie "Citizens For Towns". W trakcie międzynarodowych spotkań będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami z przedstawicielami Słowacji, Węgier czy Rumunii.
O to harmonogram wyjazdów:
  • 27-28 lipca 2024 r. do miejscowości Losonc, Słowacja,
  • 09-11 sierpnia 2024 r. do Gyongyos, Węgry,
  • 23-25 sierpnia 2024 r. Losonc, Słowacja oraz
  • 04-06 października 2024 r. do Kezdivasarhely, Rumunia.
Zgłoszenia udziału proszę wysyłać na adres sekretariat@lodygowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz krótkiego opisu swojej działalności.
Zapraszam także wszystkich do udziały w spotkaniu które odbędzie się w naszej Gminie w dniach 07-09 września 2024 r. w ramach świętowania Dożynek Gminnych w Pietrzykowicach w dniu 08 września 2024 r.
Bezpieczne Wakacje 2024 z WSSE Żywiec
Zapraszamy na debate społeczną

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij