Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

OCHRONA ŚRODOWISKA

Spis treści:

Do działań samorządu z zakresu ochrony środowiska należy przede wszystkim:


Przyjmowanie zgłoszeń dot. wycinki drzew:


- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:

Właściciel nieruchomości, obowiązany jest do dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta).Organ, może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od dokonania oględzin w formie wydania decyzji administracyjnej. Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.

- przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

Właściciel nieruchomości, obowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew/krzewów w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych

Gmina prowadzi ewidencję:

- zbiorników bezodpływowych,

- przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przypominamy o złożeniu zaległych wniosków nie zgłoszonych do tej pory przydomowych oczyszczalni ścieków oddanych do eksploatacji.

W momencie kiedy nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, gmina może wyrazić zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni lub zbiornika bezodpływowego, nie zwalnia to jednak z obowiązku uzyskania stosownych pozwoleń w starostwie powiatowym. W powyższym przypadku należy złożyć pismo z prośbą o wyrażenie zgody na inny sposób odprowadzania nieczystości ciekłych niż przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, do prośby należy dołączyć warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, które wydaje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bracka 66 w Żywcu.

Zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w całej gminie obowiązuje zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, funkcjonujących w ramach zwykłego korzystania z wód.


Odbiór zwierząt bezdomnych oraz zwierząt padłych w wyniku wypadku

Zwierzęta bezdomne

Do obowiązków gminy należy opieka nad bezdomnymi zwierzętami. W przypadku zauważenia bezdomnego psa zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Łodygowice w Referacie Rozwoju Inwestycji i Promocji w godzinach urzędowania tj.: pon.- śr. 7:00 - 15, czw. 7:00 - 16:30, pt. 7:00 – 13:30 pod numerem telefonu: 33 8630 530.

Po godzinach pracy Urzędu sprawę należy kierować na numer alarmowy 112, do Komisariatu Policji w Łodygowicach lub do Sołtysów.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy urzędu w najszybszym możliwym terminie dokonują weryfikacji zgłoszenia poprzez stwierdzenie czy pies posiada cechy zwierzęcia bezdomnego (np. wychudzony, brudny) i czy można ustalić jego właściciela lub inną osobę pod opieką której trwale dotąd pozostawał. W przypadku potwierdzenia, że pies jest bezdomny pracownicy zawiadamiają firmę o konieczności wyłapania psa. Na dzień dzisiejszy podmiotem tym jest firma ESKALIBUR. Każdorazowa usługa odbioru psa kosztuje Gminę Łodygowice 3 499,20 zł brutto. Koszt ten jest bardzo wysoki, ponieważ pies wyłapany z terenu gminy trafia do schroniska, w którym jest utrzymywany na koszt gminy do czasu jego adopcji lub śmierci

Zwierzęta padłe w wyniku

Obowiązek utrzymania porządku i czystości na drodze należy do jej zarządcy.

Za odbiór zwierząt padłych na drogach gminnych odpowiada gmina (tel. 33 8630 530).

W przypadku dróg powiatowych obowiązek ten ciąży na Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu (tel. 33 862 05 72).

W przypadku drogi wojewódzkiej (ul. Żywiecka) odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (tel. 32 781 92 11).

W przypadku drogi szybkiego ruchu S1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Katowicach (tel. 32 258 62 81).

W przypadku cieków wodnych odpowiada Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Żywcu (tel. 12 628 41 32).


Zgłoszenie szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną

Instytucjami zobowiązanymi do wynagradzania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne są:

- na terenach obwodów łowieckich – Koło Łowieckie ,,Puszczyk’’ szczegółowe informacje (tel. 33 8632 381)

- na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - Skarb Państwa, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa, szczegółowe informacje (tel. 32 7740502)

Oględzin i szacowania szkód, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.Do działań z zakresu ochrony środowiska należy również:

- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, zawierających informację o środowisku i jego ochronie;

- wydawanie decyzji środowiskowych;

- sporządzanie zezwoleń dla podmiotów prowadzących działalność polegającą na opróżnianiu

zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych;

- prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

- sporządzanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc, które nie

są przeznaczone składowania lub magazynowania odpadów;

- wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;

- wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

- wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

- prowadzenie rejestru wyrobów azbestowych na terenie Gminy;

- przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice;

- wydawanie uzgodnień w sprawie korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łodygowice.

- rozstrzygania w sprawach dot. zmiany stosunków wodnych


JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

DOKUMENTY DO POBRANIA


AKTUALNOŚCI

21 czerwca 2018 APEL W SPRAWIE USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
W związku z informacjami o występowaniu na terenie naszej gminy stanowisk Barszczu Sosnowskiego apelujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości...
03 stycznia 2018 DOPŁATY DO WYMIANY PIECÓW
Przypominamy, że Gmina Łodygowice od 2016 r. prowadzi Program wymiany pieców węglowych starego typu na piece na ekogroszek lub pellet...
18 grudnia 2017 INFORMACJA PSZOK
13 lipca 2017 APEL O WYKASZANIE TRAW
Przypominamy właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw...
Ochrona środowiska
Kontakt:
tel: 338630529
pok. 15, I piętro