Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Działalność gospodarcza


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wnioski o wpis do CEIDG można przekazywać za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski o wpis do CEIDG mogą być również składane na formularzach papierowych w dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Łodygowice przy Piłsudskiego 75, pod numerem telefonu 33 8630516 w godzinach pracy Urzędu.

Wraz z wnioskiem CEIDG-1 można złożyć w urzędzie gminy (miasta, dzielnicy) następujące dokumenty:

  • ZUS ZUA – zgłoszenie siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzenia zmiany, np. adresu zamieszkania,
  • ZUS ZZA – zgłoszenie siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzenia zmiany, np. adresu zamieszkania,
  • ZUS ZCNA – zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich wyrejestrowanie,
  • ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych,
  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie siebie z ubezpieczeń.

Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS.

Jeśli przedsiębiorca chce zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z nim współpracuje, musi to zrobić bezpośrednio w ZUS.

Informacje o zasadach obejmowania ubezpieczeniami społecznymi, ustalania kwoty, od której wylicza się składki (podstawy wymiaru składek), rozliczania i opłacania składek oraz wypełniania i korygowania dokumentów znajdują się w poradnikach i ulotkach dostępnych w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893).
  • Rozporządzenie z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 222 z późn. zm.)

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia;

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

- decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Rodzaje zezwoleń:

  • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;
  • powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Opłaty:

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłaty:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, wnosi się opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu:

Urząd Gminy Łodygowice

Bank Spółdzielczy w Żywcu

nr rachunku 95 8137 0009 0000 2541 2000 0020.


Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

- posiadane podstawowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;

- dowód potwierdzający dokonanie opłaty za korzystanie z podstawowego zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, tj.:

- 43,75 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;

- 43,75 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 175 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć


Zezwolenia mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Opłaty:

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłaty:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, wnosi się opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych;

- wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Opłaty:

- 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;

- 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);

- 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku złożenia oświadczenia, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

W przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania należnej opłaty, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania należnej opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania opłaty nie wniesie należnej opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń zawierających powyżej 18% alkoholu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);

- uchwała nr XXXIII/303/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Łodygowice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łodygowice.


JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Działalność gospodarcza
Kontakt:
tel: 3386316
pok. 29, II piętro