Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
25-01-2011

Kiedy na wycinkę drzew lub krzewów potrzebne jest zezwolenie

Kiedy na wycinkę drzew lub krzewów potrzebne jest zezwolenie?

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia. Udzielenie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce albo zastąpienia ich innymi. Wycinka drzew, na których gniazdują ptaki powinna być przeprowadzona od 16 października do końca lutego tj. poza okresem lęgowym. W przepisach są też przewidziane sytuacje, kiedy zezwolenie na wycięcie drzew nie jest wymagane, i tak zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn zm.) decyzji na wycinkę drzew nie wymaga się:

 • w lasach (wtedy zasady wycinania określa ustawa o lasach).
 • na drzewa owocowe, ale w takich sytuacjach warto pamiętać, że niektóre gatunki drzew, mimo że powszechnie są uważane za owocowe, są jednak gatunkami ozdobnymi i zamiar ich usunięcia należy zgłaszać np. rajska jabłoń.
 • na plantacjach drzew i krzewów.
 • których wiek nie przekracza 10 lat.

Jeżeli chodzi o pielęgnację drzew i krzewów, to  nie trzeba mieć zezwolenia. Pamiętać jednak należy, że zgodnie z art. 82 ust 1a ww. ustawy  pielęgnacja może obejmować wyłączenie:

 • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi.
 • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat.
 • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody za usunięcie drzew nie płaci się w następujących przypadkach:

 1. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. drzewa na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, np. drzewa owocowe i których wiek nie przekracza 10 lat.
 3. drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach.
 4. drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, kolejowego albo żeglugi.
 5. drzewa przeszkadzające w przebudowie dróg publicznych i linii kolejowych.
 6. drzewa, które wyrosły lub posadzono je na nieruchomości już po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.
 7. gdy chodzi o zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni komunalnej, parków gminnych, ogrodów działkowych i zadrzewień.
 8. Drzewa, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie (z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości – czyli nie wtedy, gdy ktoś np. celowo uszkodził pień, by drzewo obumarło).
 9. usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych.
 10. drzewa mają być wycięte z grobli stawów rybnych.
 11.  usunięcie było niezbędne i związane z regulacją oraz utrzymaniem koryt rzek, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej.

 

Wniosek na wycinkę drzew lub krzewów można pobrać ze strony www.lodygowice.pl w zakładce „pobierz dokumenty”, bądź w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15.

Miejscem złożenia dokumentu jest biuro podawcze znajdujące się na parterze. Zezwolenie wydaje się  nieodpłatnie w formie decyzji administracyjnej do 14 dni od przeprowadzenia oględzin.

 

Uwaga: za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną  

 

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.