Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Adres
34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6
I piętro pok. 10
tel. 033 863-11-53

Godziny urzędowania
od poniedziałku do środy w godz. od 7.00 do 15.00
czwartek w godz. od 7.00 do 16.30
w piątek od godz. 7.00 do 13.30

Dyrektor
Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli:
Magdalena Micherdzińska – tel/fax 33 862–28-35
e-mail:
Zadania Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach
 1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych przedszkoli, zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ogólnokształcących.
 2. Przygotowanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy arkuszy organizacyjnych przedszkoli, zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ogólnokształcących.
 3. Akceptacja zmian organizacyjno-programowych nie powodujących większych zmian w budżetach placówek.
 4. Koordynacja działań w zakresie zapewnienia placówkom warunków do realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie planowania budżetu i finansowania realizowanych zadań, planowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zagospodarowania oraz remontów obiektów szkolnych, wypełniania obowiązku szkolnego, wzbogacania procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach posiadanych środków, organizowania szkoleń.
 6. Współpraca z Urzędem Gminy Łodygowice w zakresie wykorzystania środków na inwestycje oświatowe.
 7. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez zamieszkałych na terenie gminy Łodygowice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ogólnokształcących.
 8. Koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ogólnokształcących; przygotowywanie stosownych aktów w tym zakresie.
 9. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ogólnokształcących oraz określenia obwodów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ogólnokształcących.
 10. Przejmowanie dokumentacji likwidowanych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ogólnokształcących.
 11. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie realizacji zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie zobowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi.
 12. Podejmowanie czynności merytoryczno-organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ogólnokształcących oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych.
 13. Koordynacja polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów przedszkoli, zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ogólnokształcących.
 14. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ogólnokształcących i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
 15. Ocena sprawności zarządzania placówkami, przygotowywanie dla Wójta Gminy cząstkowych ocen pracy dyrektorów, występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia.
 16. Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 17. Sporządzanie nowych aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego w przypadku uzyskania przez niego nowych kwalifikacji.
 18. Prowadzenie ewidencji wydanych aktów mianowania.
 19. Prowadzenie - zgodnie z obowiązującymi regulaminami - spraw związanych z przyznawaniem nagród rzeczowych i stypendiów wyróżniającym się uczniom.
 20. Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo - księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
 21. Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych.
 22. Opracowanie zbiorczego projektu budżetu oświaty na podstawie planów dochodów i wydatków poszczególnych jednostek.
 23. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły i przedszkola.
 24. Sygnalizowanie Wójtowi Gminy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez szkoły i przedszkola.
 25. Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie placówek oświatowych.
 26. Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych.
 27. Współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjami oraz przedszkolami w zakresie pozyskiwania danych sprawozdawczo-statystycznych i dokonywania analiz obrazujących zakres zadań edukacyjnych i struktury kwalifikacyjnej zatrudnionych nauczycieli.
 28. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych i opracowywanie sprawozdań łącznych w zakresie danych statystycznych ( GUS, SIO, EN3 -Kuratorium Oświaty w Katowicach itp. ) zatrudnienia i wynagrodzeń oraz dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów własnych.
 29. Obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty.
 30. Prowadzenie ewidencji oraz obsługi Pożyczek Budowlanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 31. Realizacja zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z porozumień podpisanych przez Gminę Łodygowice.
 32. Współpraca z organizatorami olimpiad, konkursów, imprez kulturalnych i artystycznych, w których biorą udział uczniowie Gminy Łodygowice szkół i placówek oświatowych, oraz współpraca w realizacji konkursów ogłoszonych przez Gminę.
 33. Realizacja zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych – refundacja pracodawcom środków za wykształcenie pracownika młodocianego, pomoc socjalna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice – stypendia socjalne, wyprawki szkolne.
 34. Obsługa programów Unijnych oraz Ministerialnych w zakresie dofinansowania oświaty.
 35. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Łodygowice.
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli.
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.