Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracownicy GOPS Łodygowice
Lp.Imię i nazwiskoStanowiskoŹródło finansowania
1.Ewa WionczekStarszy pracownik socjalnyUrząd Gminy Łodygowice
2.Barbara BaronGłówny KsięgowyUrząd Gminy Łodygowice
3.Anna WęglarzAdministratorUrząd Wojewódzki Katowice
4.Izabela Kasoń-GorylStarszy administratorUrząd Wojewódzki Katowice
5.Agnieszka Grabska – FaberAdministratorUrząd Wojewódzki Katowice
6.Maria MikołajekStarszy pracownik socjalnyUrząd Wojewódzki Katowice
7.Jadwiga SzymikStarszy pracownik socjalnyUrząd Wojewódzki Katowice
8.Danuta WiśniowskaStarszy pracownik socjalnyUrząd Wojewódzki Katowice
9.Magdalena GawronPracownik socjalnyUrząd Wojewódzki Katowice
Terminy przyjęć
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmują petentów w następujących dniach i godzinach.

- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 700 do 1500
- piątek od 800 do 1600
- wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.
KONTAKT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. (033) 8631854; (033) 8631909
fax: (033) 8631854
e-mail: gops-lodygowice@pro-net.pl
KLIENCI GOPS

Klientami GOPS są pojedyncze osoby lub (w przeważającej większości) rodziny.
Są to osoby, które własnymi możliwościami i posiadanymi środkami nie są w stanie rozwiązać trudnych sytuacji życiowych w jakich się znalazły.

Klientami GOPS są głównie:
 • osoby bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby bezdomne
 • osoby nieporadne życiowo
 • osoby chore psychicznie
 • osoby przewlekle chore
 • osoby uzależnione od alkoholu
 • osoby opuszczające zakład karny
 • osoby samotnie wychowujące dzieci - rodziny niepełne
 • osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne
 • rodziny wielodzietne.
Kryteria udzielania pomocy od 01.10.2006

Osoba samotna

461


477

Dochód z 1 ha przeliczeniowego: 207 zł

Kryterium na osobę: 351 zł

Max. Zas. Stały: 444 zł


Doch. z gosp. 153,67 zł


Zas. pielęgnacyjny: 153 zł


Świadczenie pielęgnacyjne: 420 zł


Zas. rodzinny:

Do 5 r.ż. 48,00 zł

Do 18 r.ż. 64,00 zł

Do 24 r.ż. 68,00 zł

2 osoby

632

702

3 osoby

948

1053

4 osoby

1264

1404

5 osób

1580

1755

6 osób

1896

2106

7 osób

2212

2457

8 osób

2528

2808

9 osób

2844

3159

10 osób

3160

3510

Kryterium do zas. rodzin. 504,00 zł


Z dzieckiem niepełnospr. 583,00 zł

Dodatki:


- Dojazdy

50,00 zł

- Zamieszkanie

90,00 zł

- Samotne

wychowywanie

170,00 zł

250,00 zł

- Wielodzietność

80,00 zł

- Rozpocz. roku

100,00 zł

- Urodzenie

1 000,00 zł

- Urlop wychow.

400,00 zł

- Rehabilitacja

60,00 zł

80,00 zł

- Becikowe

1 000,00 zł

Sposób finansowania GOPS

Dział

Rozdział

Nazwa rozdziału i paragrafu

§

Finansow.

Budżet państwa

Finansow.

Urząd Gminy

852

85212

/201/

Świadczenia rodzinne:zadaniazlec.

- zasiłki

- składki na ub. społ. od zasiłków

- wynagrodzenia osob. pracowników

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- składki na bezp. społ.Pracowników

- składki na Fundusz Pracy

- wynagrodzenia bezosobowe

- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup usług pozostałych

- zakup usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej

- odpisy na Z.F.Św.Socjalnych

-szkolenia pracowników


3110

4110

4010


4040


4110

4120

4170

4210

4300

4370


4440

4700


+

+

+


+


+

+

+

+

+

+


+

+


-

-

-


-


-

-

-

-

-

-


-

-

852

85213

/201/

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

zadania zlecone

4130

+

-

852

85214

/201/

Zasiłki stałe

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

zadania zlecone


3110

4110


+

+


-

-

852

85214

/203/

Zasiłki okresowe

Zadania zlecone


3110

+


-Razem
852

85214


Zadania własne:

Zasiłki celowe

okresowe,

specjalne celowe

Usługi pogrzebowe

Pobyt w DPS i schronisku


3110

3110

3110

4300

4330


-

-

-

-

-


+

+

+

+

+

852

85215

Dodatki mieszkaniowe

Zadania własne gminy


3110


-


+

852

85219

/203/

Zadania zlecone

Wynagrodzenia prac.Pom.Społ.

Dodatkowe wynagr.roczne

Składki na ub.społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na Z,F.Św.Soc.


4010

4040

4110

4120

4440


+

+

+

+

+


852

85219

Zadania własne gminy

Wydatki osobowe

Wynagrodzenia prac.

Dod.wynagr.roczne

Składki na ub.społ.prac.


3020

4010

4040

4110


-

-

-

-


+

+

+

+85219

c.d.zad.własne gminy

składki na Fundusz Pracy

umowy zlecone

zakup materiałów i wyposażenia

zakup energii

zakup usług remontowych

zakup usług pozostałych

zakup usł. sieci internetowej

usługi telekomunikacyjne-stacj.

Podróże służbowe krajowe

Odpis na Z.F.Św.Socjalnich

Szkolenia pracowników

Zakup mater.pap.do drukarek

Zak akcesoriów komputer. i lic

Zakupy inwestycyjne4120

4170

4210

4260

4270

4300

4350

4370

4410

4440

4700

4740

4750

6060


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+Razem
852

85228

Zadania własne gminy

Wynagrodzenie osob. Pracownika

Składki na bezp..społ.

Składki na Fundusz Pracy

Umowy zlecone

Odpis na Z.F.Św.socj.


4010

4110

4120

4170

4440


-

-

-

-

-


+

+

+

+

+


852

85295

/203/

Świadczenia społeczne – dożywianie

zadania zlecone

3110

+

-

852

85295


Dożywianie

Zadania własne gminy


3110


-


+

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.