Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

XLVIII SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE

02 listopada 2023

Zawiadomienie

W dniu 9 listopada 2023 r. o godz. 1200 odbędzie się XLVIII SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE w Zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 – sala konferencyjna (oficyny)

Proponowany porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie Sesji.

2. Wręczenie nadanego tytułu – Pan Jacek Kachel- Zasłużony dla Gminy Łodygowice.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.

6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy za rok 2022 r.

7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowej złożonych Wojewodzie Śląskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy za 2022 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 sierpnia 2023 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Łodygowice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi wniesionej przez A.Ś. i K.Ś. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Zielna” w sołectwie Łodygowice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanyc użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami kanalizacyjnymi wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi.

16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Łodygowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj"

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łodygowice.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na realizację zadania publicznego.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

25. Sprawy bieżące.

26. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice

Czesław Wandzelzobacz także

Akcja zima 27 listopada 2023
Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopada 2023
Warsztaty dla najmłodszych 16 listopada 2023