Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

19 października 2023

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi!!!

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łodygowice.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

W związku z powyższym Urząd Gminy Łodygowice w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę.

Równocześnie w przypadku, jeżeli nie dokonano zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji, przypominamy o obowiązku dokonania takiego zgłoszenia.


Lista firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków

Zgłoszenie szamba

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz także

Akcja zima 27 listopada 2023
Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopada 2023
Warsztaty dla najmłodszych 16 listopada 2023